fbpx Skip to content

SPLOŠNI POGOJI

Politika zasebnosti subjekta NUTRIFIT d.o.o.

Ta politika zasebnosti je del splošnih pogojev, ki so objavljeni na tej strani s
podnaslovom »Splošni pogoji«.

Povzetek vsega skupaj (za ljudi, ki bi radi slišali enostavno razlago):

S tem, ko si prenesete kakšno brezplačno vsebino ali pa se prijavite na
delavnico oziroma kupite online tečaj ali knjigo, se strinjate z obdelovanjem
vaših osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1). Hkrati se tudi strinjate, da vam na ta oddani E-mail še kdaj pošljemo
dodatno relevantno vsebino, kar ste izjavili tudi ob oddaji vašega E-mail
naslova. Vaše podatke bomo hranili, dokler se ne odjavite od novic (kar se
verjetno tako ali tako ne boste) oziroma zahtevate izbrisa podatkov. Hranili jih
bomo zato, da vam lahko pošiljamo relevantne E-maile. Vedeti moramo
namreč, kaj ste že kupili, kam ste kliknili, kaj vas zanima in kje vam lahko
najbolje pomagamo. Do vaših podatkov (v tem primeru vaše ime, priimek in E-
mail, telefonska številka, itd.) lahko dostopamo samo mi ter ljudje iz naše ekipe,
ki imajo za to primerno dovoljenje. Zagotavljamo, da teh podatkov nikoli ne
bomo uporabili za kakršne koli zlobne namene…

O politiki varstva osebnih podatkov:

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je
seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju:
Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani subjekt
NUTRIFIT d.o.o., MŠ: 3434451000 DŠ: 90237650 (v nadaljevanju: NUTRIFIT) ter
pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje
soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete
naslednje informacije: 1. kontaktne informacije podjetja in kontakt
pooblaščene osebe za varstvo podatkov; 2. namene, podlage in vrste obdelave
različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih
podatkov Posameznikov; 3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje
države; 4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov; 5. pravice
Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; in 6. pravica do vložitve
pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Kjer je to primerno, se določila,ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s
Politiko varstva osebnih podatkov, je NUTRIFIT d.o.o., Žolgarjeva ulica 4a, 2310
Slovenska Bistrica. V podjetju ni imenovana pooblaščena oseba za varstvo
podatkov oziroma to funkcijo prevzema direktor podjetja, ki je dosegljiv na
elektronskem naslovu andrej@studiofit.si.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov:

Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje NUTRIFIT obdeluje osebne podatke posameznikov za namene
obveščanja o novih zapisih na spletni strani (mentorske E-mail serije), namene
neposrednega trženja (prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe
in dogodke), namene segmentiranja (prijava na le vam individualizirano
kreirane e-maile in oglase na Facebooku). V okviru uveljavljanja pravic in
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje NUTRIFIT obdeluje osebne
podatke posameznikov za naslednje namene: – e-mail naslov in ime (za
namene obveščanja, pošiljanja e-mail novičk, oglaševanje na Facebooku) –
telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev) –
domači naslov (za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk in direktne pošte) – podatki
o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje
in pošiljanje računov Obdelava na podlagi zakona: Podjetje NUTRIFIT obdeluje
osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in
prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju.
Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah,
pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali
opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki
jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova
vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom
prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu. Posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne

oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot
ga opredeli podjetje NUTRIFIT, pri čemer si podjetje NUTRIFIT pridržuje pravico
do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na
podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano
soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje NUTRIFIT. Možnost preklica
soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju
Posameznika s podjetjem NUTRIFIT. Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali
skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne
more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik
ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico
pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje
države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora):

Podjetje NUTRIFIT lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni
podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne
podatke o posameznikih: – osebam, ki za podjetje NUTRIFIT izvajajo posamezne
naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna
analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu
vključujejo obdelavo osebnih podatkov; – osebam, ki za podjetje NUTRIFIT
opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu,
ali sodelujejo s podjetjem NUTRIFIT na področju trženja in prodaje lastnih
storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v
sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki. V kolikor je podjetje
NUTRIFIT priključen oz. prevzet s strani drugega podjetja, se osebni podatki
skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše
storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani
prevzemnika.


Rok hrambe osebnih podatkov:

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se
lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega in
celotnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s
posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se
hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu
obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje

blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem
obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali
storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in
neposrednega trženja, se hranijo do preklica. Pravice posameznikov v zvezi z
obdelovanjem osebnih podatkov: Podjetje NUTRIFIT zagotavlja posameznikom
uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru
v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje NUTRIFIT lahko rok za
uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ mesec ob upoštevanju
kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje NUTRIFIT podaljša rok, o vsakem
takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka
skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje NUTRIFIT sprejema zahteve v zvezi s
pravicami posameznika na elektronski naslov andrej@studiofit.si. Kadar
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z
elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z
elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto
Posameznika, ki predloži zahtevek v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko
podjetje NUTRIFIT zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za
potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če
so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno
neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje NUTRIFIT
zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške
posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Posameznikom omogoča podjetje NUTRIFIT
naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: – pravico do
vpogleda; – pravico do popravka; – pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«); –
pravico do omejitve obdelave; in – pravico do prenosljivosti podatkov.


Pravica do vpogleda:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja
dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu
tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo
osebnih podatkov, kamor sodijo: – nameni obdelave; – vrste osebnih podatkov;
– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni
podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; –
kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni
mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; – obstoj pravice, da
se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev

obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; – pravica do vložitve
pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od
Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; – obstoj
avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice
take obdelave. Na podlagi pisne zahteve posameznika podjetje NUTRIFIT
zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije
podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
lahko podjetje NUTRIFIT zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju
administrativnih stroškov.


Pravica do popravka:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
podjetje NUTRIFIT brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne
podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih
osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
podjetje NUTRIFIT brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi
z njim, podjetje NUTRIFIT pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega
odlašanja izbrisati: – kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za
katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; – kadar Posameznik prekliče
privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja
nobena druga pravna podlaga; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi na
podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo
nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi za
potrebe neposrednega trženja; – kadar je osebne podatke treba izbrisati za
izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim
redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske
družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih
podatkov ne more dati. Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke,
podjetje NUTRIFIT sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da
upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega
se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave
do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.


Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
podjetje NUTRIFIT omeji obdelavo, kadar: – posameznik oporeka točnosti
podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih
podatkov; – je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih
podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; – podjetje
NUTRIFIT osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; – je posameznik vložil
ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca
prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni


Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme
osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetje NUTRIFIT, v
strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te
podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje NUTRIFIT, ki so
mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: – obdelava temelji na
privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi
sredstvi.


Pravica do ugovora:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov,
povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja
obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si
prizadeva podjetje NUTRIFIT ali tretja oseba. podjetje NUTRIFIT preneha
obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki
prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega
trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih
podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem,
kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje
temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane
osebne privolitve.


Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih
podatkov, pošlje na elektronski naslov: andrej@studiofit.si Prav tako ima vsak
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo
neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih
podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju
varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do
dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki
jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh
zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu
pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje
NUTRIFIT mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.


Piškotki:

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih
brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš
računalnik med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so,
lahko najdete tukaj. V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo
na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo
vam omogočili tudi izbiro, katere piškotke želite uporabljati in katere ne.


Vrste piškotkov na naši spletni strani:

1. Obvezni piškotki Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran
potrebuje za pravilno delovanje. To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje
prijavljenih uporabnikov (administratorji, moderatorji strani), to so tudi
piškotki, ki se naložijo na vaš računalnik zaradi tega, da ob naslednjem obisku
vemo, katere od ostalih piškotkov dovolite in katere ne. Na osnovi informacij v
teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne strani studiofit.si prilagaja vam. 2.
Statistika obiska Upravljalci spletnega mesta si želimo vedeti, kje se naši
obiskovalci zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od
kod sploh pridete na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija
in večinoma edini stik z našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko
ogledov. Na podlagi piškotkov, ki jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali
ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš redni obiskovalec. 3. Ostali piškotki (3rd
party cookies) Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družbenih
omrežij, kot so recimo Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo
tudi video vsebine naložene iz skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih
omrežij kot so Facebook, Twitter, Google+ in podobni beležijo največ informacij
o uporabnikih in tako potencialno najbolj ogrožajo vašo zasebnost. Na spletni

strani studiofit.si se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, temveč
zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logotip posameznega
družabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku,
upravljalci studiofit.si nimamo vpliva.


Katere piškotke uporablja spletno mesto studiofit.si?

Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Obvezni za delovanje strani cc_necessary
cc_analytics To so obvezni piškotki, v njih si zabeležimo ali se strinjate z
uporabo posamezne vrste piškotkov ali ne. Ti piškotki imajo trajanje malenkost
manj kot 365 dni. 2. Statistika obiska __utma __utmb __utmc __utmz To so
piškotki, ki jih uporablja orodje Google Analytics. Omogočajo nam, da lahko
opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani. Ti
piškotki imajo trajanje do 2 leti. Ali me lahko Google identificira na podlagi teh
piškotkov? Kratek odgovor je NE. Google ne more nikogar osebno identificirati
na podlagi tega zapisa. Za vsako spletno stran, ki uporablja Google Analytics
ima posamezni uporabnik spleta različne identifikatorje, ki se generirajo
naključno. 3. 3rd partiy cookies V primeru da s klikom vključite katerega od
socialnih vtičnikov, je mogoče, da vam le to vstavi svoj piškotek. Nad temi
piškotki spletno mesto studiofit.si nima vpliva, zaradi tega družabnim omrežjem
nalaganje piškotkov preprečimo, dokler obiskovalci tega izrecno ne zahtevajo s
klikom. S klikom na ikono družabnega omrežja se zaženejo vtičniki, ki vam lahko
nastavijo svoje piškotke in nad njimi nimamo nadzora. Nalaganju piškotkov se
lahko preprosto izognete tako, da vtičnikov ne aktivirate. Vtičniki, ki jih
uporabljamo so vtičniki družabnih omrežij Twitter, Facebook in Google+

Splošni pogoji:

Zaščita pravic:

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu v povezavi z vsemi naročili
oddanimi na sledeči spletni strani: https://www.studiofit.si/ Vsa vsebina na teh
spletnih straneh je last NUTRIFIT d.o.o., MŠ: 3434451000 DŠ: 90237650 (v
nadaljevanju: podjetje NUTRIFIT) in je informativne narave.


Omejena odgovornost:

Podjetje NUTRIFIT ne odgovarja za uporabo spletnih strani
https://www.studiofit.si/ in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam
nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje NUTRIFIT si bo prizadeval za pravilnost
informacij. Podjetje NUTRIFIT lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez

obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako
povzročenih sprememb.


Omejena pravica uporabe vsebin:

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu
https://www.studiofit.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti
kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive
posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih
vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.


Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij:

Podjetje NUTRIFIT bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh
https://www.studiofit.si/ razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo. Ko vnesete
na katerokoli našo spletno stran vaš e-mail naslov se v celoti strinjate, da lahko
podjetje NUTRIFIT (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov) uporabi
vnesene podatke (kot npr. e-mail naslov, telefonsko številko itd.) za namene
neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje
ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na
dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav,
prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih
analiz ter za druge namene. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih
podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani
lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje
svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi
svojo anonimnost. Privolitev lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z
obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na
naslov andrej@studiofit.si ali se odjavi direktno iz prejete elektronske pošte,
poslane preko tretjih orodij za pošiljanje masovne e-pošte.


Posebnost glede storitve “Osebnega Trenerstva”.

Ta izdelek je eden izmed tistih redkih izdelkov pri nas, ki ima 100% garancijo
zadovoljstva. Torej – če produkt v kakršnemkoli primeru ne deluje, vam
povrnemo vrednost produkta, ki ste ga kupili v roku 90 dneh od preklica. V tem
primeru se mora jasno opredeliti in pregledati vzrok nedelovanja, saj če je v bilo
katerem premeru vzrok na vaši strani (primer: ne sledenje napotkom,
neizvrševanje nalog, napake, časovne zamude na naročnikovi strani in
podobno), niste upravičeni do vrnitve plačanega. Prav tako se po izteku tri ali
šest mesečnega obdobja plačila (odvisno od izbranega produkta), se v primeru

ne-zaključitve programa izhajajoč iz produkta, mesečni obrok avtomatsko
podaljša. Vrednost mesečnega obroka se doda mesečnemu obroku obstoječe
naročene storitve (če ta storitev še ni v celoti plačana) v primeru, da naročnik
kontaktira mentorja in želi njegovo pomoč. Pomoč ki jo opravi mentor za
stranko na podlagi njegove lastne dobre volje in njegove iniciative (brez
kakršnihkoli poprejšnjih povpraševanj naročnika, vprašanj, zaprosil ali drugih
pobud iz naročnikove strani v smislu potrebe po mentorjevi pomoči) se ne
obračuna. Podaljšanje naročnine se obračuna v vrednosti minimalno 250 evrov
mesečno, do zaključka programa iz izbranega produkta (v kar so vključeni
stroški administracije, pomoči, informacij,…), ne glede na obseg opravljenih
storitev, razen če so te storitve zanemarljive vrednosti. Če naročnik produkta
takšnega podaljšanja NE ŽELI, mora odstop od podaljšanja naročnine pisno
sporočiti podjetje NUTRIFITu vsaj 5 dni pred želenim dnem zaključka programa.


Glede sklenitve pogodbe:

Če je naročnik naročil produkt preko spleta, v živo preko telekomunikacijskih
kanalov (telefonski pogovor, Skype, Zoom in podobno) se na podlagi te izjave
volje pogodba šteje za sklenjeno. Prav tako se pogodba z izvajalcem šteje za
sklenjeno že z konkludentnim ravnanjem naročnika v obliki plačila prvega
obroka naročenega produkta, ne glede na obliko plačila. V tem primeru je
pogodba sklenjena v celoti in naročnik se zavezuje da bo v celoti izpolnil
njegovo pogodbeno obveznost. Izvajalec posebej poudarja in opozarja
naročnika na dejstvo, da niti zakon niti sodna praksa ne predvidevata pisno
obliko kot pogoj za veljavnost sklenjenega pravnega posla med izvajalcem in
naročnikom, saj je za sklenitev potrebno le soglasje volj pogodbenih strank.


Glede plačila:

Naročnik bo poravnal vse tekoče in morebitne zapadle obveznosti najkasneje
do 15. dne v mesecu. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do
obračuna vsakokrat veljavnih zakonitih zamudnih obresti. V kolikor naročnik
izvajalcu posreduje tudi podatke plačilne kartice, s tem dovoljuje avtomatsko
bremenitev kartice za zapadel obrok in v obdobju iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec zagotavlja da ne bo bremenil naročnikove kartice v kakršnemkoli
drugačnem znesku, razen tistim ki je dogovorjen v skladu s sklenjeno pogodbo.
Če izvajalec bremeni kartico v drugem znesku je naročniku odškodninsko
odgovoren po splošnih pravilih za povrnitev škode. Naročnik posreduje podatke
njegove bančne kartice le na lastno željo. Prvi obrok se plača ob sklenitvi
pogodbe, najkasneje pa v 8 dneh od podpisa te pogodbe.

Vročanje:

Vsa izvajalčeva pisanja poslana po pošti, elektronskih oblikah komuniciranja ali
drugače se štejejo za prejeta naslednji dan po dnevu ko je bilo pisanje
odpremljeno oziroma poslano.


Odjava od produkta:

Zadnji rok za odjavo od katerekoli delavnice je tri delovne dni pred začetkom
izobraževanja. Odjava mora biti podana pisno na E-mail: andrej@studiofit.si, če
odjava ni izvedena se mentorjeva storitev naročniku zaračuna, ne glede na
dejstvo ali se je naročnik te storitve tudi udeležil ali ne. V primeru pravočasne
pisne odjave, se vaše mesto in vstopnica prestavita na naslednji možni termin
iste delavnice. Možno je tudi, da se vsota kot dobropis prenese na kateri koli
drugi dražji ali cenovno identični izdelek. Pri odjavah po tem roku nobena
nadaljnja kompenzacija ni mogoča, razen če gre za izjemno situacijo (smrt v
družini, bolezen itd…)

Facebook Policy:

Povzetek vsega skupaj (za ljudi, ki bi radi slišali enostavno razlago):

(“mi”, “nas”, “naše”) resno jemlje zasebnost svojih uporabnikov (“uporabnik”,
“vi”, “vaše”). Ta pravilnik o zasebnosti je zasnovan tako, da vas obvešča, katere
podatke zbiramo preko naše aplikacije Facebook in / ali strani oboževalcev.
Podatke zbiramo v skladu s to politiko zasebnosti in ta politika zasebnosti se
nanaša samo na naše prakse zbiranja informacij na Facebooku. Upoštevati
nameravamo zahteve, ki jih je opisal Facebook, ko gre za razvijalce, kot je
opisano tukaj: https://developers.facebook.com/policy/.
Kot zahteva Facebookova politika zasebnosti, vas moramo obvestiti, da vaših
podatkov ne prodajamo, vendar jih lahko prenesemo, če smo pridobljeni ali
združeni. Poleg tega lahko kadar koli zahtevate odstranitev svojih podatkov,
tako, da se obrnete na nas po e-pošti, vendar vas prosimo, da nam dopustite
dovolj časa za izpolnitev te zahteve, ko je vložena.
Z uporabo naše aplikacije in / ali strani se strinjate, da nam podeljujete pravico
do uporabe, kopiranja, prikazovanja, distribucije, dostave, upodabljanja in
javnega izvajanja katere koli vsebine, ki nam jo posredujete. Uporaba naše
aplikacije in / ali strani je prav tako prepovedana v nekaterih državah, zlasti
tistih, ki so blokirale uporabo Facebooka ali kjer bi bila vaša uporaba ali naša
vsebina prepovedana.


O politiki varstva osebnih podatkov:

Podatki, ki jih zbiramo, so odvisni od informacij, ki jih drugim omogočite, da si jih ogledajo na vašem Facebook profilu. Vendar bomo zbrali vsaj naslednje

podatke o vas:
– Ime
– E-naslov
– Spol
– Rojstni dan
– Sedanje mesto
– Vaša slika profila
– Brskalnik naslovov IP
– Različne tipe interakcij z našo aplikacijo ali Facebook stranjo


Vrsta informacij, ki jih lahko zbiramo, če ste nas pooblastili za zbiranje, so:

– Omrežja

– Seznam prijateljev
– Strani
– Interesi
– Informacije o tem, kako komunicirate z vašimi prijatelji
– Informacije o profilu
– Objave, ki so vam “všeč”
– Kontaktni podatki
– Posodobitve stanja
– Koledar prireditev
– Ne glede na to, ali ste na spletu ali ne
– “Check in” in prijatelji, ki so vas prijavili
– Objave ali slike, v katerih ste označeni


Vrsta informacij, ki jih lahko zbiramo, če ste nas pooblastili za zbiranje, so:

-Podatke, ki jih prejmemo preko Facebookovega API-ja, uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje z nami

– Analiziranje in razvijanje novih izdelkov

– Vaš ID Facebooka lahko uporabimo z nekaterimi storitvami, ki
uporabljajo našo aplikacijo,
– Da vam omogočimo uporabo funkcij naših aplikacij
– Za objavo na vašem zidu glede uporabe naše aplikacije
– Da vam omogočimo interakcijo z drugimi, ki uporabljajo našo aplikacijo
ali stran
– Za promocijo naše aplikacije bodo vse posebne informacije o vas
združene v anonimizirani obliki
– Za komunikacijo z vami o novih funkcijah
– Da vas obvestim o spremembah naše cene ali spletnega mesta
– Da lahko preverite svojo identiteto


S kom delimo vaše podatke?

Aplikacijski partnerji in tretji ponudniki storitev: Vaše podatke lahko delimo s
tretjimi osebami, s katerimi smo sodelovali posebej za našo aplikacijo in / ali
našo stranjo oboževalcev. Poleg tega lahko najamemo zunanja podjetja ali
tretje osebe, ki nam pomagajo pri upravljanju, ustvarjanju ali vzdrževanju naše
aplikacije in / ali strani oboževalcev. Te stranke so pogodbeno dolžne varovati
vaše podatke kot zaupne in bodo imele dostop le do informacij, ki so potrebne
za opravljanje njihovega dela.
Drugi uporabniki: Če ste nam dovolili in če vam ena od funkcij naše aplikacije in
/ ali strani oboževalcev omogoča interakcijo z drugimi, nam boste dali možnost,
da nekatere podatke delimo z drugimi uporabniki. Vendar te podatke delimo le,
če ste nam dovolili in če jih Facebook dovoli. Prav tako lahko analiziramo, kako
komunicirate z drugimi uporabniki in nato te podatke v anonimizirani obliki
združimo, da lahko vidimo, kako uporabljate našo aplikacijo in / ali stran.

Pravna uporaba: Vaše podatke lahko razkrijemo, če tako zahteva sodni poziv, v
katerem koli pravnem postopku, da se upošteva kateri koli zakon ali predpis ali
na zahtevo katerega koli organa pregona. Vaše podatke lahko tudi razkrijemo,
če utemeljeno menimo, da je potrebno na kakršen koli način preprečiti škodo
ali poškodbo ali izgubo nam ali kateri koli tretji osebi.
Pridobitev podjetja ali združitev: Če pridobimo ali prodamo svoje podjetje,
lahko vaše podatke prenesemo. Če imate kakršne koli pomisleke glede prenosa
vaših podatkov, se lahko obrnete na nas v tem primeru.


Nadzor nad vašimi podatki:

Zahtevate lahko kadar koli, da izbrišemo vse podatke o vas. Če pa tega ne
storite, bomo vaše podatke lahko obdržali, dokler od nas ne zahtevate, da jih
izbrišemo, tudi če ukinemo aplikacijo in / ali stran. Prav tako nam lahko
preprečite zbiranje podatkov o vas, če odstranite našo aplikacijo ali se
odstranite z naše strani ali če se vaš račun izbriše. Lahko vam omogočimo
pregled, popravljanje ali brisanje vaših podatkov.


Druga razkritja in zagotovila:

Informacij o vaši uporabi Facebooka NE prodajamo / prenašamo tretjim
osebam, razen če je to dovoljeno v tej pogodbi.
Za zaščito vaših podatkov uporabljamo razumne zaščitne ukrepe in zaščite.
Morda imamo strežnike v različnih jurisdikcijah, zato se strinjate s prenosom
teh podatkov iz vašega prebivališča na naše strežnike.
Uporabnikom, mlajšim od 13 let, ne dovoljujemo uporabe naše aplikacije ali
strani oboževalcev in izbrisali bomo vse, za katere sumimo, da so mlajši od te
starosti.
Ta pravilnik o zasebnosti lahko posodobimo po potrebi. V tem primeru bomo
tukaj objavili obvestilo o spremembah in o tem, kdaj je bil ta pravilnik nazadnje
posodobljen.

Lep pozdrav,
Podjetje NUTRIFIT d.o.o. Veljavnost Politike
Ta Politika je objavljena na spletni strani: www.studiofit.si in začne veljati z
12.05.2023.